Onze logo Garanties

Verkoopsvoorwaarden

uw logo ontwerp opstarten

ALGEMENE VERKOOP -EN LEVERINGSVOORWAARDEN 1.Onverminderd de toepasselijkheid van eventuele bijzondere voorwaarden, die voorrang hebben op de huidige algemene voorwaarden, zijn de opdrachten toevertrouwd aan Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zijn onderworpen aan de hier beschreven algemene verkoops-en leveringsvoorwaarden. 2.De opdrachtgever heeft niet het recht de door Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw geleverde definitieve modellen te wijzigen, noch te veranderen zonder uitdrukkelijk geschreven goedkeuring van Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw 3.Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw ontvangt in geval van machinale reproductie , of drukwerk, minstens 10 (tien) goede exemplaren. 4.De naamvermelding en het telefoonnummer van Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw op ontwerpen en definitieve modellen kan niet verplaatst of weggenomen worden door de opdrachtgever zonder de toestemming van Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw 5.Indien de opdrachtgever na het in ontvangst nemen van een model of maquette of eerste ontwerpen van een opdracht door Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw ontworpen, niet onmiddellijk overgaat tot de definitieve uitvoering, met name reproductie of in gebruik name, welke ook de reden mag zijn, behoudt Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw het recht om een ereloonnota op te maken volgens de gepresteerde inspanningen en de prijzen opgemaakt in de offertes. 6. Na een eerste bespreking tussen opdrachtgever en Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw over een mogelijke opdracht dient iedere volgende raadpleging, advies of andere prestatie te worden vergoed door de opdrachtgever. 7.Onze facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel, netto en zonder korting, bij aflevering van de eerste schetsen en visualisatie of bij afgifte van de digitale files en/of drukwerk. Alle betalingen geschieden in Euro tenzij een andere munt voorzien is in de overeenkomst. 8. Onze prestaties van intellectuele creaties, advies, begeleiding ,ontwerp, copywriting e.d. worden nooit geleverd op basis van een resultaatsverbintenis tussen Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw en zijn opdrachtgever. 9. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke deontologie en wettelijkheid van de aanbiedingen gedaan in promoties ,advertenties of gelijk welke andere manier van adverteren of reclamevoering. Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zal elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen. 10. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat hij voor de illustraties, foto?s, modellen, teksten, en dergelijke die aan Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw worden toevertrouwd voor verdere verwerking in een ontwerp, advertentie, brochure of gelijk welk ander medium beschikt over het volledige auteursrecht of zich dien aangaande in orde stelt met alle wettelijke bepalingen ivm auteursrechten. Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zal elke verantwoordelijkheid hiervoor afwijzen en ten laste van de opdrachtgever leggen. 11.Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de verplichting op ten laste van de opdrachtgever om een conventionele rente van 1,25% per maand of per gedeelte van een maand op het nog verschuldigde bedrag te betalen. De door de opdrachtgever verschuldigde rente zal bovendien jaarlijks gekapitaliseerd worden, na voorafgaandelijke ingebrekestelling daartoe. 12.Bij niet-betaling van de factuur of een deel van de factuur op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 124 EURO en een maximum van 1860 EURO, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt ten titel van conventionele schadevergoeding en onverminderd de toepassing van de hierboven voorziene verwijlsrente. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. 13.Wanneer de opdrachtgever op ernstige wijze tekort komt aan zijn verplichtingen, kan Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbinden voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte, door enkele betekening van een aangetekende brief of per faxbericht, door Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum rekening houdend met de potentiele schade, forfaitair wordt vastgesteld op 35% van de prijs, exclusief BTW, onverminderd het recht van Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw om haar meerdere schade te bewijzen. Bovendien behoudt Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zich het recht voor nog niet geleverde prestaties te annuleren of de uitvoering ervan te schorsen mits zij de opdrachtgever daarvan aangetekend op de hoogte brengt. 14.Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de verantwoordelijkhed en het risico over de afgeleverde goederen op de opdrachtgever overgaan van bij het sluiten van de overeenkomst, maar dat zij de uitsluitende eigendom blijven van Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zolang de opdrachtgever zijn verplichtingen niet volledig heeft uigevoerd, onder andere de factuurprijs nog niet volledig heeft betaald, eventuele nalatigheidsinteresten nog verschuldigd is of ook nog alle bijkomende kosten. Het is aan de opdrachtgever verboden de geleverde goederen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de factuurprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de opdrachtgever zal een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen 15.Betwistingen tussen de opdrachtgever en Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw van welke aard ook, geven aan de de opdrachtgever niet het recht de betaling van erelonen te schorsen. 16.Bij eventuele geschillen zijn alleen de Rechtbanken en de Vrederechter van het arrondissement of het kanton waar Mijnlogo-ontwerp.be / Veronik Derresauw zijn werkzaamheid uitoefent, bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing. 17. Voor het overige zijn de Verkoopsvoorwaarden geldig van Febelgra (Federatie van Belgische Grafische Nijverheid). Op eenvoudige aanvraag kan de opdrachtgever een kopie van deze voorwaarden ontvangen. 18. Algemene bepaling. Door het aanvaarden van onderhavige verkoop-en leveringsvoorwaarden verzaakt de opdrachtgever uitdrukkelijk aan de toepassing van zijn eigen aankoopvoorwaarden die bijgevolg niet tegenstelbaar zijn. 19. De vermelde prijzen in onze offertes, bestelbon en vermeld op onze website zijn exclusief taksen en kosten zoals BTW, koerier-en portkosten. 20.Wanneer de opdrachtgever te kennen geeft dat de voorgestelde logo-ontwerpen niet zouden voldoen aan de vooropgestelde verwachtingen, wat ook de aaangehaalde redens mogen zijn, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren op voorwaarde en enkel mits het betalen van de door Mijnlogo-Ontwerp/Veronik Derresauw reeds gepresteerde en geleveerde eerste ontwerpen en dit op basis van de prijzen vermeld in de offerte en ondertekende bestelbon.